דוא"ל: סיסמא:
הרשמה
תנאי שימוש

 

תנאי השימוש במערכת

כללי:

השימוש במערכת הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מנהלי המערכת. מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן.

אחריות כלפי תכנים :

בעל האתר הינו האחראי הבלעדי על תכניו, מערכת csmecell אינה לוקחת אחריות בגין תכני האתרים .

חל איסור להעלות אל המערכת תכנים ואו קישורים המפנים לקבצים הכוללים תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים ו/או העלולים להסב נזק לאתר או לציבור מסויים, אלא אם כן, זכויות היוצרים שייכים למשתמש, או שיש הסכמת בעל זכויות היוצרים להפצה חופשית ובחינם של התכנים.

מערכת csmecell תעשה כל שביכולתה לפקח על התכנים והמידע המועלים למערכת על-ידי המשתמשים אך אינה מתחייבת לכך, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים למערכת מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

שירותי המערכת והכלים הניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת csmecell בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים למשתמש, השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

מערכת csmecell שומרת לעצמה את הזכות למחוק ע"פ שיקול דעת כל אתר המכיל חומר פרסום בכל אחד מחלקי המערכת ואו מידע שפורסם והינו מנוגד לתנאי השימוש באתר, וכן מכל סיבה זו או אחרת. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

אחריות:

צוות מערכת csmecell לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות, תמונות קישורים או כל מידע אחר שהמשתמש מפרסם, ללא יוצא מהכלל. השימוש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש הינו האחראי הישיר והיחיד על פעולותיו באתר. השימוש באתר גם מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש פוטר את צוות האתר מכל אחריות שהיא על פעולות הגולש ואו השימוש במידע באתר.

פורומים:

מערכת csmecell שומרת את הזכות למחוק באופן אוטומטי אתר ותוכנו שלא ייעשה בו שימוש במשך 2 חודשים, או כל אתר העובר על חוקי תקנון זה, או מכל סיבה הגיונית כזו או אחרת ומבלי לתת דעת כל כך.

שירותי המערכת והכלים הניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת csmecell בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים למשתמש, השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

  

גיבוי תכנים:

 מערכת האתר מגבה מפעם לפעם את האתרים והתכנים אך אינה לוקחת אחריות או מתחייבת להשלמת תכנים שנמחקו ביוזמת בעל האתר או מסיבת תקלה זו או אחרת.

הגיבוי לתכני האתרים באחריותו הבלעדית של בעל האתר. כמו כן בעל האתר לא יבוא בכל טענה כלפי המערכת באוון אובדן חומר, מידע או כל דבר תוכן אחר מאתרו.

בהסכמה לתנאים אלו מסיר בעל האתר את מערכת csmecellמכול סוג של חובה לאחריות התכנים והוא האחראי הבלעדי להם.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים.

השימוש בשירותי ה- SMS באתר יעשה בכפוף לתנאי תקנון זה.

יש לקרוא את התקנון בעיון לפני השימוש באחד או יותר מן השירותים אשר השימוש בהם כפוף לתקנון זה.
השימוש בשירותים אליהם מתייחס התקנון, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה.
הספק רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים.
הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.

הגדרות:
בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
"הספק": ספק השירותים והתכנים השונים, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו.
"השירותים": אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכל בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות: sms, wap או אינטרנט או בכל צורה אחרת כפי שיציע הספק מעת לעת.
"מכשיר קצה": מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים הסלולרים וחברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולרי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר ממנו ו/או על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים.
"תכנים": טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צילצולים, משחקים, מנגינות וכל שילוב בינהם, אשר הינם חלק מן השירותים ו/או אשר יוזנו על ידי משתמשים באתר הספק ו/או בשירותים השונים.

תשלום:
חיוב לקוחות האתר בגין שימושם בשירותים, יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הקצה הרלוונטי ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי הספק בעתיד. במכשירים במסלול פרי פייד, החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת הפרי פייד בעת רכישת השירות.
מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו של הספק ובכפוף לכל דין, רשאי הספק להגביל את שימושך בשירותים, כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת שלך להשתמש בשירותים או כל חלק מהם.
הספק רשאי לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר במסגרת המחירון שיפורסם על יד הספק או על פי שיקול דעת הספק.
השימוש בשירותים השונים תלוי בסוג מכשיר הקצה שברשותך. בטרם השימוש בתכנים ובשירותים השונים עליך לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונתך להשתמש בשירותים ובתכנים נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים. לידיעתך, במקרים מסוימים עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצלחת להשתמש בשירות ו/או בתכנים משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם ולא תהיה זכאי להשבת התשלום. הדבר נכון בעיקר להורדות של צילצולים, תמונות ומשחקים, למכשיר הקצה.
כל בקשה, לשימוש בשירותים המוצעים על ידי הספק, המבוצעת על ידי שליחת הודעת sms תחייב אותך בעלות המוגדרת לאותו השירות, במידה והבקשה אינה תואמת לשירות כלשהו, תקבל על כך הודעה, ותחויב בעלות שליחת הודעת sms רגילה.
החיובים אינם כוללים עלות תקשורת נתונים (במידה וקיימת) והעלויות הם לפי חבילת הלקוח.

כללים לגבי שירותי הספק:
הספק רשאי להפסיק את הפעלתם של שירותים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש.
הספק רשאי לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.
הספק עשוי לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי הספק בגין שינוי כאמור.
מספר התכנים הכלולים בשירות, אופים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולרית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו.
השירותים יינתנו לגורם אשר נרשם ו/או השתמש בשירותים גם אם אינו בעל מכשיר הקצה. אם אינך בעל מכשיר הקצה הינך מצהיר ומתחייב כי קיבלת את אישורו של בעל מכשיר הקצה להירשם ו/או להשתמש בשירותים ולהחיל חיובים כספיים ואחרים על בעל מכשיר הקצה.

התחייבות לגבי שימוש בשירותים ובתכנים:
הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.
כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את הספק ו/או את ספקי התוכן לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות הספק ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.
הספק אינו יכול לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר או לשירותים לרבות התכנים המוזנים על ידי משתמשים במשלוח הודעות sms. הינך מתבקש להקפיד על הכללים המפורטים להלן. ככל שיובא לידיעת הספק כי אינך מקיים את התנאים המפורטים להלן, הוא יהיה רשאי לפעול נגדך על פי כל דין ולרבות למסור את פרטיך ופרטי בעל ציוד הקצה לצדדים שלישיים ו/או לרשויות החוק ו/או לפעול על פי זכויותיו כמפורט בתקנון זה ובהסכמים אחרים בינך לבין הספק ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הספק בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.

הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים (לרבות לא להודעות sms הנשלחות באמצעות האתר) אחד או יותר מן התכנים הבאים:
כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את הספק בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרות אלו.

אחריות לגבי התכנים:
הינך מאשר כי הובהר לך מפורשות, כי השירותים והמידע הכלולים באתר מוצעים לך כפי שהם "AS IS". לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לאמור בתקנון זה.

הספק יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את המידע ו/או התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין הספק אחראי לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. הינך מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל אתה פוטר בזה את הספק מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים ו/או במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהתכנים ו/או מתוכן המידע או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.
הספק יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את התכנים ו/או המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

 

הגרלת החופשה בצימר תיערך בתאריך 31/12/07 במשרדי החברה בנוכחות עורך דין - ההגרלה נסגרה שם הזוכה המאושר יפורסם בימים הקרובים
 * הגרלת מצלמת ניקון תיערך בתאריך 30/04/08 במשרדי החברה בנוכחות עורך דין - ההגרלה נסגרה שם הזוכה המאושר יפורסם בימים הקרובים
* הגרלת נגן/מקליט מולטימדיה תיערך בתאריך 31/08/08 במשרדי החברה בנוכחות עורך דין

לצפיה בשמות הזוכים הקודמים לחץ כאן

המחירים המופיעים בתקנון מתייחסים רק להורדות שלא צויינו לידם מחירים, במידה וצויין המחיר של ההורדה בסמוך להורדה - הוא זה הקובע ולא המחיר המופיע בתקנון. בהורדת תוכן יש לוודא שהמכשיר שלך מתאים לתוכן בו אתה מעוניין. במידה ולקוח יוריד תוכן שאינו מתאים למכשיר שלו - הוא לא יזוכה על כך.

בביצוע אחת מפעולות הסלולר המנוי יבצע רישום מנוי לפורטל הסלולרי. כמנוי לפורטל הסלולרי הנך מאשר לפארק אתרים לשלוח לך דיוור בחינם ו/או בתשלום ובסך הכל של עד חמש עשר הודעות בחודש או שלושים וחמישה ש"ח לחיוב בחודש, כמו כן מערכת csmecell שומרת לה את הזכות לא לשלוח דיוור לכלל המנויים ו/או למנויים ספיציפיים.

 

או לשלוח מייל ל info@fav.co.il

מכשירים נתמכים:

טרוטונים
Samsung 990, Samsung 900, Motorola E1000, LG U8330i, LGU8120 Sony Ericsson T630, Sony Ericsson K600, Sony Ericsson K750, Sony Ericsson T630, Motorola E398 Nokia 6230, Nokia 6680, Nokia 6230i, Motorola V3 Motorola C650, Motorola E398, Motorola E1000, Nokia 6680 Sony Ericson T910, Motorola v3, NokiaN-Gage,  Sony Ericsson W800i

רינגטונים פוליפוניים
Motorola T720i, Motorola C350, Motorola C650, Motorola E398, Ericsson Z1010, Samsung 534, Samsung 622, Samsung 824, Samsung 944 Nokia 3220, Nokia 3510i, Nokia 5140,  Nokia 6100, Nokia 6230, Nokia 6600, Nokia 6820, Samsung 645QTEK, Nokia 6680, Motorola V3 Nokia 7250i, Nokia 7600, Nokia 7650N-GAGE, Siemens M55,Siemens MC60,Siemens A60, I-MATE, Samsung 932, Sony Ericsson W800i , Alphacell M5IMATE, Motorola E1000, Motorola A835, Motorola C330, Motorola C350, Motorola E398, Motorola T720, Nokia-Ngage, Nokia 2650, SamsungE700, Sharp GX10, Siemens M55, LG U8330i,Nokia 7250 iNokia 3200, Nokia 3300,  Nokia 3510i, Nokia 3650, Nokia 5140, Nokia 6100, Nokia 6230, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6800, Nokia 6680, Nokia 6230i, Nokia 6021 Nokia 7210, Nokia 7600,Nokia 7650,Samsung 990,Samsung 534,Samsung 854,Samsung 944,Samsung 944,Samsung C100,Sony Ericsson T630,Sony Ericsson T610, Sony Ericsson K750, Sony Ericsson T630 , Samsung 930, Samsung 830, Samsung 540, Samsung 550, Samsung 620, Samsung 640, Samsung 740, Samsung 850, Motorola T720, LG820, LG8380 ,Motorola V720, Samsung 930, Samsung 830, Samsung 540, Samsung 640

שירותי טקסט
כל המכשירים התומכים בהודעות טקסט בעברית

אנימציות וטפטים צבעוניים
Samsung 930, Samsung 830, Samsung 540, Samsung 640, Samsung 550, Samsung 620, Samsung 740, Samsung 850 Motorola V720, Motorola T720, Motorola C343, Motorola V65PTT, LG 840, LG 8380 Telit X60, Telit X95, Telit X110, SK 5400, SK 5000A, SK 5000 Super Slider, SK 7200, SK 6100  , Motorola T720i, Motorola C350, Motorola C650, Motorola E398, Motorola V3 Ericsson T68i, Samsung 534, Samsung 824, Samsung 932, Nokia 6680 Samsung 944, Samsung 645QTEKI-MATE, Ericsson Z1010, Sony Ericsson W800i , Alphacell M5IMATE, Motorola A835, Motorola C330, Motorola C350, Motorola E398, Motorola T720, Nokia-Ngage, Nokia 2650, SamsungE700, Sharp GX10,  Siemens M55, Nokia 7250i, Nokia 7600 Nokia 3200, Nokia 3300, Nokia 3510i, Nokia 3650, Nokia 5140, Nokia 6100, Nokia 6230, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6800, okia 6680, Nokia 6230i, Nokia 6021 Nokia 7210, Nokia 7650, Samsung 534, Samsung 854, Samsung 990, Samsung 944, Samsung C100, Sony Ericsson T630,  Sony Ericsson T610, Sony Ericsson T630,  Sony Ericsson K750, LG U8330i 

משחקי ג'אוה
רשת סלקום ואורנג' בלבד ובהתאם לרשימת המכשירים הנתמכים לפי משחק.

וידיאו
לכל המכשירים התומכים בפורמט 3gp

הגנת הפרטיות:
הספק רשאי להתחקות אחר ולתעד את אופן שימושך בשירותים.
הספק רשאי לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאי הספק להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של הספק עצמו ו/או של שלוח מטעמו ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר הספק ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציע הספק.
הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.
הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי הספק או מי מטעמו יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של הספק ו/או של הספק בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל.
חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת הספק. במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. הספק אינו אחראי לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא ישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.

אבטחת מידע:
הספק ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת הספק אינו יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך הספק לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

דין ומקום שיפוט:
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ראשון לציון.

שונות:

במידה והמשתמש אינו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.

כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

 השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

מובהר כי ביצוע הרשמה לשירותי מנוי הפורטל הסלולרי  ו/או הורדה ו/או צריכה של תכנים כמפורט לעיל, על –ידי מי שגילו הוא פחות מ-18 ("קטין") תהיה אך ורק באישור הורה או אפוטרופוס של הקטין ו/או באישור בעל מכשיר הטלפון. בצריכת שירותים כאמור, המשתמש מאשר כי קיבל את האישור כמפורט לעיל.

 

בולסטאר אינטראקטיב  בניית אתרים

 

כל הזכויות שמורות פארק אתרים © אודותינו  |  תנאי שימוש  |  מפת האתר  |  יצירת קשר